Nieuws

WBTR: nieuwe regels en risico’s voor besturen van stichtingen

‘Een greep uit de kas’ of vriendjespolitiek: het komt bij verenigingen en stichtingen vaker voor dan je denkt. Om dat terug te dringen, treedt op 1 juli een wet in werking: Wet bestuur en toezicht rechtspersonen. Daarmee zijn regels over taken, bevoegdheden, verplichtingen en aansprakelijkheid vastgelegd. Wat betekent dit voor uw stichting? En wat verandert er voor bestuurders?

*In dit blog spreken we voor de leesbaarheid alleen over ‘bestuurders’, maar alle regels gelden voor zowel bestuurders als toezichthouders. Waar ‘stichting’ staat, mag je ‘vereniging of stichting’ lezen.

Met de Wet bestuur en toezicht rechtspersonen (WBTR) wil de overheid ervoor zorgen dat besturen van verenigingen en stichtingen geen misbruik kunnen maken van hun positie. In de wet is bepaald dat procedures en verantwoordelijkheden met elkaar besproken moeten worden en moeten worden vastgelegd.

Wat betekent dit voor uw stichting?
In de wet is allereerst iets vastgelegd dat eigenlijk voor de hand zou moeten liggen: bestuursleden hebben de plicht het belang van de stichting voorop te stellen. Om dat te bereiken, stelt de nieuwe wet eisen aan het handelen van de bestuurders. Ook kunnen ze nu in sommige gevallen aansprakelijk gesteld worden.

Regels uit de wet zijn bijvoorbeeld:

  • Bestuurders met een persoonlijk belang dat botst met het belang van de stichting, mogen niet mee stemmen of bepalen.
  • De stichting moet vastleggen hoe ze in dat soort gevallen beslissingen maakt.
  • Ook moet zij bedenken wat ze doet als er tijdelijk geen bestuurslid is of een bestuursfunctie niet is ingevuld.
  • En een bestuurder (bijvoorbeeld de voorzitter) mag niet zo’n zwaar stemrecht hebben dat deze de rest van het bestuur buitenspel kan zetten.

Maar dat is natuurlijk niet alles. Volgens de wet moeten een bestuurlijke structuur, besluitvorming én toezicht van een stichting op orde zijn. Moet uw stichting daarom iets veranderen? Dat ligt aan de vorm van bestuur en toezicht van de stichting en aan wat in de statuten staat. Soms moeten de statuten of bestuursvorm zelfs aangepast worden.

Checken of uw stichting de zaakjes goed op orde heeft? Kijk bijvoorbeeld eens naar het officiële WBTR-stappenplan om snel inzicht te krijgen in wat de stichting moet doen en hoe dat moet.

Wat moet u als bestuurder sowieso doen?

  • U moet weten wat in de statuten staat;
  • U mag geen financiële verplichtingen aangaan als u weet dat de club die niet kan nakomen;
  • Zijn er voorzienbare (financiële) risico’s? Dan bent u verplicht om daar iets aan te doen, bijvoorbeeld door een verzekering af te sluiten;
  • Bestuursleden letten op elkaar. Onderling verantwoording afleggen hoort daarbij;
  • Als besluiten worden genomen, worden die vastgelegd;
  • Is de stichting verplicht een balans of boekhouding openbaar te maken als organisatie? Doe dat dan op tijd en op de goede manier.

Hoe zit het met aansprakelijkheid voor het bestuur?
Naast nieuwe plichten krijgen bestuurders ook te maken met sancties als het mis gaat. Hoofdelijke aansprakelijkheid is daarbij een optie. Dan moet het wel gaan om ‘ernstig verwijtbaar handelen’. Bijvoorbeeld als de stichting failliet gaat na fraude of diefstal. Maar het kan ook zijn dat een medebestuurslid fraudeert en u alsnog aansprakelijk wordt gesteld. Om dat te voorkomen, is het goed om na te denken over een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering. 

Hoe groot is het risico?
In dit geval zien we een toename van het aantal claims. Omdat mensen bewuster zijn van de mogelijkheid om verhaal te halen bij bestuursleden en toezichthouders, proberen ze ook steeds vaker schade op hen te verhalen. U kunt als bestuurder zelfs op uw privévermogen worden aangesproken. En zelfs als u niets te verwijten valt, kunt u worden aangesproken door derden. Alleen al de kosten voor een advocaat of jurist om uzelf te verweren, kunnen daarbij snel oplopen.

Wij adviseren hierin verzekeringen die dekking bieden tegen collectieve en hoofdelijke aansprakelijkheid van bestuurders. Voor minder dan € 500,- per jaar heeft u vaak al een passende verzekeringsdekking. 

Wilt u daar meer over weten, dan helpen we graag.Neem contact op met mij of mijn collega Patrick Albers, via 024 329 43 39 of patrick@zuiderhuisnijmegen.nl

Deel dit bericht :
Geschreven door Ronald Schieving
Ik ben partner bij Zuiderhuis Nijmegen. Na een periode van 20 jaar in loondienst als MKB adviseur Zakelijke Verzekeringen gewerkt te hebben, ben ik in 2005 zelfstandig ondernemer geworden. Mijn specialisme : verzekeringen voor het Midden en Klein Bedrijf en pensioenregelingen voor de DGA, ZZP-er en werknemers.
Related Posts